teoodoor, strona 3

30 tekstów – auto­rem jest teoodoor.

Kiedy mu­sisz wyb­rać, sta­jesz twarzą w twarz przed prob­le­mem który ma więcej niż jed­no roz­wiąza­nie. To dob­rze, bo gdy­byś nie widział prob­le­mu i nie miał możli­wości wy­boru, to byłby do­piero dy­lemat. Ale jeżeli nie widzisz prob­le­mu to może go niema? De­cyz­ja na­leży do Ciebie… 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 listopada 2010, 10:55

Wiem, czu­je to … Gdzieś na końcu dro­gi, którą ob­rałem jest sens. Od­wa­ga i rozsądek wskażą mi właści­wy kierunek! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 listopada 2010, 13:23

Na drodze każde­go z nas stoją przeszko­dy, to oczy­wis­te. Jed­nak wielu z nas jest zbyt le­niwych żeby móc je po­konać i tra­ci swo­je marzenia. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 listopada 2010, 09:59

Mam przy­jaciół i mam wrogów, ale to Ci pier­wsi są niebez­pie­czniej­si. To oni mnie bar­dziej prze­rażają, dlacze­go? Bo mają mo­je bez­gra­niczne zaufa­nie. Nie boję się ich, ale myśl o tym, w ja­ki sposób mog­li­by wy­korzys­tać mo­je zaufa­nie karze mi ich trak­to­wać z na­leżytym sza­cun­kiem.

Przy­jaźń ma wiele ele­mentów i za­leżności a to chy­ba jed­na z nich. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 listopada 2010, 08:23

Pra­ca to wy­mysł ludzkości. Gdy­by moim przez­nacze­niem miała być to na pew­no nie z jedną parą rąk i nóg. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 listopada 2010, 09:31

Sen­sem życia jest próba je­go zro­zumienia na­dania mu właści­wego kierun­ku dla da­nej jed­nos­tki. Jeżeli zro­zumiesz życie to stra­ci ono dla Ciebie sens. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 listopada 2010, 14:07

Życie jest ok­rutne. Mu­si ta­kie być, gdy­by nie było...
Nie dos­trzeg­li­byśmy je­go piękna. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 października 2010, 15:15

Noc, mój naj­lep­szy przyjaciel... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 lipca 2010, 00:15

Już daw­no bym się za­bił gdy­bym wie­dział co jest po śmier­ci jak na ra­zie prze­raża mnie jej oblicze. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 maja 2010, 00:12

Muszę przyz­nać rac­je ludzią którzy mówią, że sam świata nie zmienię jed­nak mo­ge po­kazać też, że ja­ki wiel­ki by nie był świat mnie nie zmieni. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 maja 2010, 14:50
teoodoor

Cięzko powiedzieć, jest wiele dobrych. Jednak thrillery i kryminały chyba to jest to ale nie pogardzę też innymi gatunkami :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 grudnia 2014, 07:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Przejście

22 grudnia 2014, 03:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Przejście

22 grudnia 2014, 03:08teoodoor do­dał no­wy tek­st Przejście