teoodoor, teksty z listopada 2010 roku

14 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest teoodoor.

Czym in­nym jest życie jak nie udo­wad­nianiem swoich rac­ji in­nym ludziom? Jeżeli masz od­po­wied­nie ar­gu­men­ty, które ich prze­konają to na do­datek zro­bią wszys­tko, cze­go zapragniesz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 listopada 2010, 11:41

Jeżeli życie to pus­ta kar­tka, którą ma­my za­pisać - to mo­ja chy­ba jest pognieciona... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 listopada 2010, 21:03

Mam ludzkie ciało i to chy­ba wszys­tko, co nas łączy… 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 listopada 2010, 11:14

Całe życie to je­den wiel­ki test. Codzien­ne de­cyz­je, ja­kie po­dej­mu­jesz mogą Cię dop­ro­wadzić do roz­wiąza­nia. Tyl­ko od Ciebie za­leży czy pop­rawnie roz­wiążesz ten test. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 20 listopada 2010, 10:39

Je­dyne łzy, ja­kie po­win­ny is­tnieć to łzy szczęścia! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 listopada 2010, 08:26

Jeżeli nie jes­teś jed­nym z mi­liona, to jes­teś jak mi­liony... Przeciętny! 

myśl
zebrała 34 fiszki • 18 listopada 2010, 14:39

Mózg to og­romny skar­biec.Py­tanie brzmi, czym jest klucz do owe­go bo­gac­twa? To wie­dza, to ona spra­wia, że sta­jemy się silniejsi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 listopada 2010, 09:21

Niektórzy ludzie są jak ro­baki, pełzną ale niewiedzą dokąd. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 listopada 2010, 08:06

Kiedy mu­sisz wyb­rać, sta­jesz twarzą w twarz przed prob­le­mem który ma więcej niż jed­no roz­wiąza­nie. To dob­rze, bo gdy­byś nie widział prob­le­mu i nie miał możli­wości wy­boru, to byłby do­piero dy­lemat. Ale jeżeli nie widzisz prob­le­mu to może go niema? De­cyz­ja na­leży do Ciebie… 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 listopada 2010, 10:55

Wiem, czu­je to … Gdzieś na końcu dro­gi, którą ob­rałem jest sens. Od­wa­ga i rozsądek wskażą mi właści­wy kierunek! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 listopada 2010, 13:23
teoodoor

Cięzko powiedzieć, jest wiele dobrych. Jednak thrillery i kryminały chyba to jest to ale nie pogardzę też innymi gatunkami :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 grudnia 2014, 07:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Przejście

22 grudnia 2014, 03:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Przejście

22 grudnia 2014, 03:08teoodoor do­dał no­wy tek­st Przejście